ออมเงินกับ ธ.ก.ส. กับโครงการ “ออมดีมีโบนัส” รับจุกๆ 1,000 บาท เช็กเงื่อนไขด่วน!

ออมเงินกับ ธ.ก.ส. กับโครงการ “ออมดีมีโบนัส” รับจุกๆ 1,000 บาท เช็กเงื่อนไขด่วน!

เศรษฐกิจ

ออมเงินกับ ธ.ก.ส. กับโครงการ “ออมดี มีโบนัส” ออมต่อเนื่องรับโบนัสทุกปี เช็กเงื่อนไขและรายละเอียดที่นี่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีผลิตภัณฑ์เงินฝากสำหรับน้องๆ หนูๆ ที่มีอายุ 7-15 ปี กับโครงการ “ออมดี มีโบนัส” หากออมต่อเนื่องรับโบนัสทุกปี สูงสุด 1,000 บาท อายุโครงการเงินฝาก 5 ปี

สำหรับเงื่อนไขเงินฝากโครงการออมดีมีโบนัสมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผลิตภัณฑ์

 • “โครงการออมดีมีโบนัส”

ประเภทผลิตภัณฑ์

 • เงินฝากออมทรัพย์รายเดือน

กลุ่มลูกค้า

 • เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 7-15 ปีบริบูรณ์

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ออมเงินอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลารับฝาก

 • เปิดรับฝากวันที่ 31 ต.ค. 65 เป็นต้นไป

ระยะเวลาโครงการ

 • 5 ปี นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก (ครบกำหนดแบบวันชนวัน)

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เป็นไปตามที่ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร

การจ่ายดอกเบี้ย

 • จ่ายดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุก 6 เดือน (เดือน มี.ค. และเดือน ก.ย. ของทุกปี)
 • บุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร

เงื่อนไขการรับฝากเงิน

 1. เปิดบัญชีเงินฝากได้คนละ 1 บัญชี และเป็นบัญชีเจ้าของคนเดียวเท่านั้น (ไม่รับเปิดบัญชีเงินฝากร่วม หรือบัญชีเพื่อผู้เยาว์)
 2. เปิดบัญชีและฝากเงินไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 3. ต้องฝากอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1,000 บาท นับตามจำนวนเดือนที่ฝากจริง (รับฝากเงินได้ทุกช่องทางโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
 4. จำนวนเงินคงเหลือทุกสิ้นเดือน ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 เดือนต่อปี นับตามจำนวนเดือนที่ฝากจริง โดยจำนวนเงินที่ขาดฝากให้ฝากเพิ่มได้ในเดือนถัดไป หรือฝากล่วงหน้าได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน
 5. ห้ามผูกกับบัตร ATM, บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และสมัครใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile Plus

การจ่ายเงินโบนัส

 1. จ่ายโบนัสเป็นรายปี
 2. กรณีผิดเงื่อนไขการฝากเงินทุกกรณี ธนาคารไม่เรียกคืนเงินโบนัส (ถ้ามี)
 3. บัญชีที่มีสิทธิรับเงินโบนัส
  1. ฝากเงินครบ 1 ปี ภายในวันที่เปิดบัญชีของเดือนที่ครบกำหนด เช่น เปิดบัญชีวันที่ 10 พ.ย. 65 วันครบกำหนดมีสิทธิได้รับเงินขวัญถุงปีที่ 1 คือ วันที่ 10 พ.ย. 66
  2. จ่ายโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โครงการอัตโนมัติในวันที่ครบอายุการฝากในแต่ละปี
  3. การจ่ายเงินโบนัส
   • ฝากต่อเนื่องครบ 1 ปี ได้รับเงินโบนัส จำนวน 200 บาท
   • ฝากต่อเนื่องครบ 2 ปี ได้รับเงินโบนัส จำนวน 300 บาท
   • ฝากต่อเนื่องครบ 3 ปี ได้รับเงินโบนัส จำนวน 600 บาท
   • ฝากต่อเนื่องครบ 4 ปี ได้รับเงินโบนัส จำนวน 800 บาท
   • ฝากต่อเนื่องครบ 5 ปี ได้รับเงินโบนัส จำนวน 1,000 บาท

การถอนเงิน

 1. ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้ง (ถอนต่างสาขาได้ โดยคิดค่าธรรมเนียมตามประกาศอัตราค่าบริการ และค่าธรรมเนียมของธนาคาร) แต่จำนวนเงินคงเหลือ ณ สิ้นเดือนต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเดือนที่ฝากลบ 2 เดือน คูณ 1,000 บาท เช่น ฝากมาแล้ว 9 เดือน ณ สิ้นเดือนต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 7,000 บาท (9 เดือน – 2 เดือน = 7 เดือน x 1,000 = 7,000 บาท) จึงนับว่าลูกค้าอยู่ในโครงการ
 2. กรณีถอนเงินฝากบางส่วน และมียอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นเดือน ขาดฝากเกินกว่า 2 เดือน บัญชีดังกล่าวจะหลุดจากโครงการ และเปลี่ยนประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รายเดือน (SAV 2005) เป็นเงินฝากออมทรัพย์ (SAV 2001) ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
  กรณีถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ต้องดำเนินการที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เศรษฐกิจ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร