มข. ส่งเสริม Computational Thinking พัฒนาการเรียนการสอน ผ่านครูสู่นักเรียน

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษาและมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด

ข่าวการศึกษาล่าสุด

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ วิจัยครูอาเซียน กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า เป็นโอกาสที่ดี ที่ได้เรียนรู้ว่าสถานการณ์อัพเดทของโลก มีการที่จะต้องนำเรื่องของการพัฒนา programming thinking ผ่าน programming activities นำเข้าสู่โรงเรียน ไม่ใช่การสอนรายวิชาแบบเดิมอีกต่อไป ทำอย่างไรจะสามารถร้อยเรียง Mathematical thinking โดยใช้ programming activities เข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ ได้ ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก

จากนั้น Prof. Masami Isoda จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ APEC and SEAMEO frameworks for designing programming activities in classrooms WITHOUT teaching programming language ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ครู นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) รวมถึงได้ฝึกปฏิบัติผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ช่วงการอบรม เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในโรงเรียน

 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน การศึกษา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร